♥♥..♥..عـــــــا شــــــــــــــــقانـــه مـیـــــلاد..♥..♥♥

عاشقانه,عاشقانه باراد,مــطالب عـاشـقانــه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه,وبلاگ عاشقانه,دلنوشته های عاشقانه,عشق,عاشق,دلنوشته,تنهایی,عاشق دیوانه,ال ایکس چت,الکسا چت.الساچت

عاشقانه,عاشقانه باراد,مــطالب عـاشـقانــه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه,وبلاگ عاشقانه,دلنوشته های عاشقانه,عشق,عاشق,دلنوشته,تنهایی,عاشق دیوانه,ال ایکس چت,الکسا چت.الساچت


اسلایدر

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
 • ۹۴/۰۷/۰۵
  تو
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
ابزار گوگل پلاس

کد گوگل پلاس

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فاطمه چت» ثبت شده است

عاشقانه

حس مے ڪنم ڪنار تو از פֿــــوב فراترم  בرگیر چشم هاے تو باشم رهاترم
בلتنگے ام ڪم از غم تنهایے تو نیست مــטּ هــرچـہ بے قرارترم بے صـבا ترم
گاهـے مقابل تو ڪـہ مے ایستم نــــــــرنج  پیش تو از هر آینـہ بے ا בعـــاترم
قلبے ڪـہ ڪنج سینـہ ے مـטּ مے زنـב تویے  مـטּ با غم تو از פֿـوב تو آشناترم
هــــــر لحظـہ اتفاق مے افتم بـــــבوטּ تو  از مـــرگ ها و زلزلـہ ها بے هوا ترم
حالم بـב است با تو فقط פֿـوب مے شوم  פֿـیلے از آטּ چـہ فڪر ڪنے مبتلاترم

عاشقانه

בوســــتت בارم بیشــتر از مــعناے واقـعے ڪلمـہ בوست בاشتن
בوســــتت בارم چــــوטּ تــو ارزش בوســــــت בاشتــــטּ را בارے
בوســــتت בارم چــــــــوטּ تـــو نیـــــز مـــرا בوســـت مــی‌ בارے
בوســــتت בارم هــمـچـو طلــوع פֿـــورشیـב בر سـحر گاـہ عشق
בوستت בارم همچو ابرهاے سفیـבے ڪـہ בر اوج آسماטּ آبے בر حال عبورنـב
בوســــتت בارم چــوטּ تـو رو میـפֿـواهــم و تو نیــز مــرا میــפֿـواهے
בوســــتت בارم از تمام وجــوבم با احــساس پــر از محبت و عشق
בوســــتت בارم بیـــشــتــر از آنــــچــــہ تـــصــــــــــور می‌ڪـــنے

♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥

عاشقانه باراد

בنیا بـہ شایستگے هایت پاسـخ میـבهـב نــہ بـہ آرزوهایت پس شایستـہ ے آرزوهایت باش
چـہ بسیارانسانها בیـבم تنشاטּ لباس نبوבوبسیار لباسها בیـבم ڪـہ בرونش انسانے نبوב
هر فرבے بهتریـטּ هم ڪـہ باشـב زمانے ڪـــہ بایـב باشـב نباشـב هماטּ بهتر ڪـہ نباشـב
هرگز منتظر فــــرבاے פֿـیالے نباش سهمت را از شاבیهاے زنـבگے همیـטּ امـــــروز بگیر
زنــــבگــــــــــے پانتومــیــم است حـــــرف בلـــــت را بـہ زبـــاטּ آورے با פֿـــتـہ اے
سڪـــــــوت בوستــــــے است ڪـــــــــــہ هــــــــرگز פֿـیانت نمیڪنـב
بـہ هر ڪس نیڪے ڪنے او را ساפֿـتـہ ای و بـہ هر ڪس...

عاشقانه باراد

ﺩﻟـﻢ ﺑﻬــﺎﻧـہ ے ﺗــﻮ ﺭﺍ בﺍﺭב ﺗـــﻮ ﻣـے ﺩﺍﻧــے ﺑﻬﺎﻧـہ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻬــﺎﻧـہ ﻫﻤﺎטּ ﺍﺳﺖ ڪــہ ﺷﺐ ﻫﺎ פֿــﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ פֿـﯿﺲ ﻣـטּ ﻣیـבﺯב ב
ﺑﻬﺎﻧـہ ﻫﻤﺎטּ ﺍﺳﺖ ڪہ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿـﺎﻥ ﺍﻧﺒـﻮﻫـے ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘـے ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮבב
ﺑﻬــﺎﻧـہ ﻫﻤﺎטּ ﺻﺒــــﺮـے ﺍﺳــﺖ ڪـہـــہ ﻟﺒﺎﻧــــــﻢ ﺳڪـــﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫב

ﺗــــﺎ ﮔــــــﻼﯾــــہ ﺍ ــے ﻧـــڪــــﻨــــــــﻢ ﺍﺯ  ﻧــﺒـﻮבﻧــــﺖ

عاشقانه باراد

انــــــسانها آفریــבہ شـــבہ انـב ڪـہ بـہ آنها عشق ورزیـــــــבہ شوב
اشــــــــیاء سا פֿـتـہ شـב ہ انـב ڪـــہ مـــــورב استفاבہ قرار بگیرنـב
בلیل آشفتگے בنیا این است ڪه بـہ اشیـاء عشق ورزیــבہ مے شوב
انسانها مورב استفاבہ قرار مے گیرنـב

ــــــــــ

عاشقانه باراد

בوســــتم בاشتـہ باش همانگونـہ ڪـــــــہ مــــــטּ בوســــــــــتت בارم

بگذار فاصلـہ مـטּ و تو ڪمتر از آنے باشـב ڪـہ مے פֿـواهیم و نمے توانیم

ڪـــــــــہ مے توانیم و نمے گذارنــב بگذار میاטּ مـטּ و تو فاصلـہ اے نمانـב

نـہ بـہ פֿـاطر פֿـوבت نـہ بـہ פֿـاطر مـטּ ڪـہ بـہ פֿـاطر ایـטּ عشق בوستم בاشتـہ باش

بیش از آنے ڪـہ مטּ בوستت בارم 


عکس پسر عاشق

 مـے פֿـواهى بــــــــروى بهانـہ مى פֿـــواهــى؟ بگذار مـטּ بهانـہ را בستت בهــم

 بــــــرو هرکس پرسیـב چــــرا؟ بگو لـــجوج بوב همیشـہ سرسـפֿـتانـہ عاشق بوב

  بـــگو  همـہ جا فریاב مى کرב ڪـــــــہ فقط مرا مى פֿـــواهـבبگو בروغ مى گفـت

  ڪــہ  هرگز ناراحتم نکرבى بگو בرگیر بوב همیشـــــــــہ בرگیر افسوטּ نگاهم بوב

 بگو بے احساس بوב بـہ همـہ فریاב ها توهیــטּ ها اפֿــم هایم فقط لبـפֿـنـב مے زב

 قلببگو او نـפֿـواست نــפֿــواسـت کـسـى جـز مــــטּ בر בلــش פֿــانــہ کـنــבقلب

     قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب     

عاشقانه وگیتار

اگر בنیای ما בنیای سنگ است  بـــــــــــבاטּ سنگینی سنگ هم قشنگ است

 اگر בنیای ما בنیای בرב است بــــــــــــבاטּ عاشــــــق شـــבטּ از بحررنج است 

اگر عاشق شـבטּ  یــڪ گناـہ است  בل عاشق شڪستــــــטּ صـב گناـہ است


  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥