♥♥..♥..عـــــــا شــــــــــــــــقانـــه مـیـــــلاد..♥..♥♥

عاشقانه,عاشقانه باراد,مــطالب عـاشـقانــه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه,وبلاگ عاشقانه,دلنوشته های عاشقانه,عشق,عاشق,دلنوشته,تنهایی,عاشق دیوانه,ال ایکس چت,الکسا چت.الساچت

عاشقانه,عاشقانه باراد,مــطالب عـاشـقانــه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه,وبلاگ عاشقانه,دلنوشته های عاشقانه,عشق,عاشق,دلنوشته,تنهایی,عاشق دیوانه,ال ایکس چت,الکسا چت.الساچت


اسلایدر

آخرین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
 • ۹۴/۰۷/۰۵
  تو
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
محبوب ترین مطالب
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۴/۰۷/۰۸
  دل
ابزار گوگل پلاس

کد گوگل پلاس

۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

عاشقانه

لایق ِتـو ڪسے نیست جـــــــــز آטּ ڪسے ڪـہ تـو را "انتـפֿـاب" مے ڪنـב نـہ امتحاטּ
تـو را "نگاه" ڪنـב  نـہ اینڪـہ ببینـב تـو را "بسازב"  نـہ اینڪـہ بسوزانـב
تـو را "بیارایـב"  نـہ اینڪـہ بیازارב تـو را "بـפֿـنـבانـב" نـہ اینڪـہ برنجانـב
تـــــو را "בوســــت بـــــבارב" و بـــــבارב و بـــــــבارב
 و چـہ انـבڪــ انـב ڪسـانے ڪــہ لایـق عشـق انـב

باراد

جــایــى ڪـــہ بـــــوבטּ و نـبـوבنـت هیــچ فــرقے نـבارב نــبوבنــت را انتـפֿـاب کـــن
اینـــگــونــہ بــہ بــــوבنت احـــترام گــــذاشتــہ اے اما پشـــیماטּ نبــاش
بــــــــــــراے بـــــوבن بـــے حــــــــــــــاصـــــــــل گــــــذشــــــتــہ ات
گــاهــــے پــــروان
ــــــہ ها هـــم بـــہ اشتــــباه عـــاشــق میشونـــــב
بـ
ـــہ جاے شــمع گــــرב چراغ هاے بے احساس פֿــیـاباטּ مـے میرنـב
کافــــــیست
בســــــت از چــــــرפֿـــش بیــهوבه بڪـشـے
قبل از اینــــڪــہ بــہ ســـرنــــوشت پـــروانــہ בچـار شوے

عاشقانه

בوســــتت בارم بیشــتر از مــعناے واقـعے ڪلمـہ בوست בاشتن
בوســــتت בارم چــــوטּ تــو ارزش בوســــــت בاشتــــטּ را בارے
בوســــتت בارم چــــــــوטּ تـــو نیـــــز مـــرا בوســـت مــی‌ בارے
בوســــتت בارم هــمـچـو طلــوع פֿـــورشیـב בر سـحر گاـہ عشق
בوستت בارم همچو ابرهاے سفیـבے ڪـہ בر اوج آسماטּ آبے בر حال عبورنـב
בوســــتت בارم چــوטּ تـو رو میـפֿـواهــم و تو نیــز مــرا میــפֿـواهے
בوســــتت בارم از تمام وجــوבم با احــساس پــر از محبت و عشق
בوســــتت בارم بیـــشــتــر از آنــــچــــہ تـــصــــــــــور می‌ڪـــنے

♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥♥ミ♥ミ♥

عاشقانه

باورت شـב عشـــــــق اینجا ذلت است عاشـــــقے سوزانـבטּ حیثیت است؟
باورت شـב בوستے ها لحظــــــــہ ایست بـے وفایے قسمتے از زنـבگیست؟
مـטּ ڪـہ گفتم حاصـلش בل بستگیست בر نهایت פֿـستگے و פֿـستگیست!
مـטּ ڪـہ گفتم ایــــــــטּ بهار افسـرבگیست בل نبنـב ایـטּ پرستو رفتنیست!
عاقبت בیـבے ڪـہ ماتت ڪرבورفت פֿـنــــــבه‌اے بر פֿـاطراتت ڪرב و رفت!
آـہ عجب ڪارے بـבستم בاב בل ه
ـم شڪـست و هم شڪستم בاב בل!

عاشقانه

 ﺍﻋﺘﻤــــــــــــــﺎב ڪﺮבے ﺧﯿـــــــــــــﺎﻧﺖ בﯾבے בﺭב בﺍﺷﺖ تنها ﺷבے؟
ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ
בﻭ ﺑﺎﺭ ﺗڪﺮﺍﺭ ﻧڪﻦ ﻧﮕﻮ ﺍﯾﻦ ﯾڪﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻕ בﺍﺭﻩ
 ﺍﯾﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺒﻠﯿﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﯾ
ڪے ﻧﻘﺸﺶ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺯے ﻣﯿڪـہ
 ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻭﺭ ڪﻦ اینجا زَمیـטּ اَست رَسمِ بَعضے آבَم هایَش عَجیب اَست
اینجا گُم ڪـہ مى شَوى  بـہ جاى اینڪـہ בُنبالَت بِگَرבَنـב فَراموشَت مى ڪُننـב
اینجا בنیاى وارونـہ هاست בنیاى בروغ  

عاشقانه باراد

 تنــهــایــے ایــטּ نــیــســت ڪـــہ هــیــچـڪس اطــــــــــــرافـت نـباشــــــــــہ
ایــــــטּ نـــــــیست ڪــــــــــــــہ با ڪــــــــــسے בوســـت نـبـاشـــــے
ایــــــטּ نـ
ــــــیست ڪـــــــــــــہ آבمــے گــوشـــہ گــــــــــــیـر باشے
ایــــــטּ نـــــیـست ڪـــ
ـــــــــــہ ڪسـے باهــــــات حــــرف نـــزنــہ
ایــــ
ـــטּ نـــــیـست ڪـــــــہ هـیـچوقـت نـتـونے פֿــوشـحـال باشے
 ایــــــטּ نـ
ــــیسـت ڪــــــــہ ڪـسـے בوسـتـت نـــבاشتـہ باشـہ
 تـنــــــهـایے یــہ حـس בرونیـہ
 تنهایے یـعـــنـے نمیتونے رو آ בماے اطرافت حساب باز ڪنی
 تـنـهـایــے  سـڪانـس آ פֿــــر تـمــــام عـاشـقــانـہ هـاســت